ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Νομικές-Υπηρεσίες

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ –ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ –ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Το δικηγορικό γραφείο «ΣΠΗΛΙΩΤΗ, ΠΕΤΖΕΤΑΚΗ & ΝΑΣΤΟΥ» παρέχει ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη σε επιχειρήσεις. Από το στάδιο της σύστασης μιας επιχείρησης, συμβουλεύουμε τους πελάτες μας σχετικά με τον καταλληλότερο εταιρικό τύπο και τους πλέον συμφέροντες όρους συνεργασίας μεταξύ των εταίρων, συνδράμουμε στην κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων (business plans) και αναλαμβάνουμε τόσο τη διαδικασία σύστασης και τυχόν αδειοδότησης του νομικού προσώπου- φορέα της επιχείρησης, όσο και την κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, λχ. σημάτων, ευρεσιτεχνιών ή βιομηχανικών σχεδίων, καθώς και τις παραχωρήσεις των σχετικών αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης. Συγχρόνως, με εμπειρία στη νομική υποστήριξη της καθημερινής επιχειρηματικής διαχείρισης, συμβουλεύουμε τους πελάτες μας επί συνεργασιών τους με τρίτους, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, από το στάδιο της διαπραγμάτευσης έως τη σύνταξη και οριστικοποίηση των σχετικών συμβατικών εγγράφων, ιδίως σε περιπτώσεις εμπορικών συμβάσεων και συμβάσεων ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή εξαρτημένης εργασίας με μισθωτούς, καθώς και κατά το στάδιο της παρακολούθησης της υλοποίησης των συμφωνηθέντων, παρεμβαίνοντας, εφόσον χρειαστεί, σε συνεννόηση με τον πελάτη.

ΑΚΙΝΗΤΑ

ΑΚΙΝΗΤΑ

Ένας βασικός τομέας ειδίκευσης του δικηγορικού γραφείου μας έχει ως άξονα την ακίνητη ιδιοκτησία. Συνήθως χειριζόμαστε υποθέσεις που αφορούν σε:

 • Εμπορικές μισθώσεις και μισθώσεις κατοικιών. Κατάρτιση μισθωτηρίων, καταγγελία, διεκδίκηση μισθωμάτων και αποβολή από το μίσθιο.
 • Βραχυχρόνιες εκμισθώσεις ακινήτων σε ιδιώτες χωρίς την ανάγκη έκδοσης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας από τον ΕΟΤ για τουριστικά καταλύματα.
 • Διαδικασία κτηματογράφησης και Κτηματολόγιο.
 • Ελέγχους τίτλων σε Υποθηκοφυλακεία και στο Κτηματολόγιο. Αγωγές για τη διεκδίκηση ακινήτου ή την αποκατάσταση της νομής επί ακινήτου και ασφαλιστικά μέτρα.
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Οι δικηγόροι του γραφείου μας είναι σε θέση να παράσχουν υπηρεσίες προληπτικής-συμβουλευτικής νομικής υψηλού επιπέδου, ακριβώς διότι διαθέτουν την συνεχή και πολυσχιδή εμπειρία δικαστηριακής πρακτικής που τους επιτρέπει να αναγνωρίζουν την πιθανή παθολογία των εννόμων σχέσεων. Οι δικαστικές υποθέσεις που έχουμε μέχρι σήμερα χειριστεί με επιτυχία άπτονται συνήθως των εξής ζητημάτων:

 • Αγωγές αποζημίωσης.
 • Αναγκαστική εκτέλεση και ένδικα βοηθήματα στο πλαίσιο αυτής.
 • Πτωχευτική και προπτωχευτική διαδικασία. Αναγγελίες και αντιρρήσεις.
 • Φορολογικές, τελωνειακές και κοινωνικοασφαλιστικές υποθέσεις ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων (λ.χ. άσκηση προσφυγής).
 • Εργατικές υποθέσεις.
 • Υποθέσεις οικογενειακού δικαίου.
 • Προσωπικά Δεδομένα.
 • Ποινικές υποθέσεις από το στάδιο της προδικασίας μέχρι το ακροατήριο.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Το δικηγορικό μας γραφείο συχνά εκπροσωπεί τους πελάτες του, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στις σχέσεις τους με τη Διοίκηση. Ενδεικτικά, στο παρελθόν έχουμε χειρισθεί υποθέσεις που αφορούν:

 • Κοινωνικοασφαλιστικά- συνταξιοδοτικά ζητήματα. Ενστάσεις ενώπιον Ταμείων.
 • Φορολογικά ζητήματα. Ενδικοφανείς προσφυγές ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.
 • Ανεξάρτητες αρχές (ΑΣΕΠ, Συνήγορος, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Επιτροπή Ανταγωνισμού).
 • Νομική συνδρομή στη συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, ν.π.δ.δ. και Δήμων μέσω της σύνταξης και υποβολής φυσικού φακέλου και ηλεκτρονικώς μέσω του συστήματος ΠΡΟΜΗΘΕΑ, καθώς και με την υποβολή ενστάσεων και την εκπροσώπηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.